Home

Patiënten verblijven in een forensische voorziening en krijgen behandeling voor de aandoening die zij hebben. Binnen de klinische zorg zijn er verschillende verblijfssoorten. Een verblijfssoort is een combinatie van het niveau van beveiliging en verblijfsintensiteit. De beveiliging zijn de eisen die worden gesteld aan het gebouw, bijvoorbeeld de hoogte van de omheining. De verblijfsintensiteit zegt iets over de hoeveelheid aanwezig personeel per bed/plaats.

We kennen vier verschillende beveiligingsniveaus:

Beveiligingsniveau 1

Besloten afdeling in een reguliere ggz-instelling of reguliere verslavingszorgafdeling of de resocialisatieafdeling van een Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA), Forensische Verslavingsafdeling (FVA), Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK) of Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC)

Op deze afdelingen verblijven reguliere en forensische patiënten met een straf of in het kader van hun strafrechtelijke maatregel. Forensische patiënten starten hier met hun behandeling of zijn hierheen overgeplaatst vanuit een (zorg)instelling met een hoger beveiligingsniveau. In het algemeen wordt tijdens het verblijf op deze afdelingen toegewerkt naar terugkeer in de maatschappij. De patiënten krijgen naast psychiatrische zorg ook ondersteuning bij het vinden van werk of een zinvolle dagbesteding, herstel van het sociaal netwerk en het vinden van een woning. Binnen deze zorgsetting verblijven patiënten aan wie al vrijheden zijn toegekend.

In een instelling met beveiligingsniveau 1 worden vooral patiënten geplaatst die alle vrijheden kunnen hebben. De kans op vluchtgevaar is klein. 

Mate van beveiliging

 

Wat voor soort forensische patiënten verblijven daar?

Tbs-patiënten met transmuraal verlof of proefverlof, uitgeplaatste gedetineerden en justitiabelen aan wie forensische zorg als bijzondere voorwaarde is opgelegd. 

Beveiligingsniveau 2

Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA), Forensische Verslavingsafdeling (FVA) en Sterk Gedragsgestoorde Licht Verstandelijk Gehandicapten (SGLVG+) of een andere behandelafdeling en de resocialisatieafdeling van een Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK), Forensische Verslavingskliniek (FVK) of Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC)

Binnen beveiligingsniveau 2 wordt onderscheid gemaakt tussen 2 hoog en 2 laag. Het verschil zit in de materiële kenmerken van de instelling, bijvoorbeeld verschil in de hoogte van het hek en/of de mate van bewegingsvrijheid. 

Een FPA is een beveiligde kliniek, waar zowel reguliere patiënten als forensische patiënten met een straf of in het kader van hun strafrechtelijke maatregel worden opgenomen. Op een FPA worden mensen behandeld met een psychiatrische aandoening die voor de opname gevaarlijk of grensoverschrijdend gedrag vertoonden. Tijdens de psychiatrische behandeling wordt toegewerkt naar terugkeer in de maatschappij. Patiënten krijgen ondersteuning bij het vinden van werk, woning en/of dagbesteding.

Op hetzelfde beveiligingsniveau wordt behandeling geboden voor de doelgroep verslaafden op een FVA en voor de doelgroep verstandelijk gehandicapten in een SGLVG+ voorziening. De populatie in een SGLVG+ instelling heeft een dubbele diagnose: zowel een (lichte) verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid als ernstige gedragsproblemen, zoals onbegrepen en risicovol gedrag. 

 

Mate van beveiliging

 

Wie verblijven er op strafrechtelijke titel?

Tbs-patiënten met transmuraal verlof of proefverlof, uitgeplaatste gedetineerden en justitiabelen aan wie forensische zorg als bijzondere voorwaarde is opgelegd. 

Beveiligingsniveau 3

Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK) en Forensische Verslavingskliniek (FVK)

In een FPK verblijven patiënten met complexe psychiatrische problematiek. Ook kunnen hier reguliere én forensische patiënten met een strafrechtelijke titel worden opgenomen. 

In een FVK verblijven patiënten die met justitie in aanraking zijn gekomen en die een verslaving, psychische klachten en/of psychiatrische aandoening hebben. Deze kliniek biedt een intensieve behandeling aan in een hoog beveiligde omgeving. Die is gericht op het verminderen van delictgevaarlijkheid met als doel op een veilige manier te resocialiseren.

Mate van beveiliging

 

Wie verblijven er op strafrechtelijke titel?

Tbs-patiënten met verpleging van overheidswege, uitgeplaatste gedetineerden en justitiabelen aan wie forensische zorg als bijzondere voorwaarde is opgelegd. 

Beveiligingsniveau 4

Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) en Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC)

Een FPC (tbs-kliniek) is een gesloten instelling waar patiënten verblijven aan wie de maatregel tbs met verpleging van overheidswege is opgelegd. Hier worden mensen met een psychiatrische aandoening behandeld, die een ernstig strafbaar feit hebben begaan.

De tbs-behandeling is een intensieve en gefaseerde behandeling. De behandeling richt zich op het verkleinen van het risico dat de patiënt nogmaals een delict pleegt en op het beheersbaar maken van de achterliggende oorzaken van het delictgedrag. De verblijfsintensiteit kan variëren. Het volledige aanbod van behandel-, therapie- en recreatieve faciliteiten is aanwezig binnen de dubbele beveiligingsring.

Binnen een PPC wordt psychiatrische zorg aan gedetineerden geboden. Patiënten ontvangen zorg in het PPC wanneer uitplaatsing vanuit de PI naar de ggz niet mogelijk is. Bijvoorbeeld vanwege een te hoog risico of het niet willen meewerken aan de uitplaatsing naar de ggz.

Mate van beveiliging

 

Wie verblijven er op strafrechtelijke titel?

Justitiabelen aan wie de rechter tbs met verpleging van overheidswege heeft opgelegd.