TBS Nederland wil zijn behandelmethoden en risicotaxatie-instrumenten (voorspellen van delictgevaarlijkheid) voortdurend verbeteren. Daarom doen wij wetenschappelijk onderzoek naar het effect van onze behandeling en de juistheid van onze risicotaxatie. Dit doen wij individueel of samen met andere forensisch psychiatrische instellingen, hogescholen en universiteiten. In samenwerking met diverse universiteiten vindt er ook promotieonderzoek plaats.

Wil je meer weten over de verschillende onderzoeken naar aspecten van de tbs-behandeling? Kijk dan op de website van:

  1. Afzonderlijke instellingen
  2. Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP)
  3. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid
  4.  Kwaliteit Forensische Zorg

Promotieonderzoek

Hurt people hurt people- Characteristics and impact of inpatient aggression in forensic mental health care

Nienke Verstegen 2023 (6 juli)

Forensisch psychiatrische patiënten hebben ernstige misdrijven gepleegd als gevolg van psychische problemen. Behandeling van deze psychische problemen vindt plaats met als doel het risico op recidive te verkleinen. Tot op zekere hoogte is het onvermijdelijk dat er tijdens de behandeling agressie incidenten plaatsvinden. Deze incidenten kunnen schadelijke gevolgen hebben voor slachtoffers en omstanders. In dit proefschrift staan twee vragen centraal: Wie zijn de patiënten die deze agressieve incidenten veroorzaken? Welke impact hebben deze incidenten op patiënten en professionals? De antwoorden op deze vragen bieden belangrijke aanknopingspunten voor het verbeteren van de veiligheid in de forensische zorg.

 

Understanding the Aggressive Brain. High-Definition transcranial Direct Current Stimulation (HD-tDCS) in reducing aggression and as a treatment intervention in forensic patients

Carmen Sergiou – 2022

In dit proefschrift is de effectiviteit van High-Definition (HD)-tDCS in het verlagen van agressie en het verhogen van empathische vaardigheden onderzocht bij forensische patiënten met een gewelddadig delict. Om dit te onderzoeken is er gebruik gemaakt van elektro-encefalografie (EEG), vragenlijsten en gedragstaken die empathie en agressie meten.De bevindingen in dit proefschrift hebben kunnen aantonen dat agressieve responses en zelf-gerapporteerde agressie is afgenomen na een week behandeling met tDCS. Het gebruiken van neuromodulatie in de forensische praktijk staat nog in de kinderschoenen, maar dit proefschrift is een goede eerste proof of concept studie. Dit proefschrift heeft kunnen de effectiviteit van tDCS als behandelmethode in het reduceren van agressief gedrag en het moduleren van elektrofysiologische activiteit in het brein van forensische patiënten kunnen aantonen.

 

To be trusted: the role of the working alliance in probation supervision

Annelies Sturm 2022

De kernboodschap het proefschrift is dat is dat de werkalliantie – en in het bijzonder het kenmerk Vertrouwen – een belangrijke rol speelt in het reclasseringstoezicht, waardoor de kans op terugval in delictgedrag wordt verkleind.

 

Mea Culpa: The complexity of financial problems among probation clients

Gercoline van Beek 2022

De resultaten van het onderzoek laten zien hoe groot het probleem van schulden onder reclasseringscliënten is. Hoewel schulden de kans vergroten om opnieuw de fout in te gaan, wordt nog weinig begeleiding geboden tijdens reclasseringstrajecten. Het is belangrijk om hulp bij schulden onderdeel te maken van deze trajecten en vanuit een breder perspectief cliënten te helpen richting een leven zonder criminaliteit.

 

More than a mirror: mechanisms of experiential peer support for people engaging in criminal behavior

Margriet Lenkens 2022

De resultaten van het onderzoek tonen aan dat ervaringsdeskundigen met een crimineel verleden en jonge cliënten met crimineel gedrag zich in elkaar herkennen. Dat zorgt ervoor dat de ervaringsdeskundige een empathische en niet-oordelende houding heeft, en dat de cliënt de ervaringsdeskundige ziet als een rolmodel dat hoop biedt.

  

Individual differences in the treatment of psychopathic offenders

Evelyn Klein Haneveld 2022

De resultaten laten zien dat er waarschijnlijk sprake is van individuele verschillen binnen deze groep, die ervoor zorgen dat sommige patiënten met een hoge mate van psychopathie meer behandelbaar zijn dan anderen.

De volgende kenmerken van de behandelsetting worden als belangrijk aangemerkt voor een succesvolle behandeling: een behandelprogramma dat 1) duidelijke en concrete doelen en verwachtingen stelt, inclusief een strategie om met regel-overtredend gedrag om te gaan, 2) dat wordt aangeboden door een deskundig, stabiel team met voldoende emotionele afstand, en 3) een lang en geleidelijk resocialisatietraject biedt.

 

Juvenile delinquency and rehabilition: examning the Good Lives Model

Colinda Serie 2022

De resultaten van het onderzoek laten zien dat het toevoegen van een sterktegerichte benadering zoals het GLM aan het RNR-model de kloof zou kunnen overbruggen tussen de risicogerichte benadering en de welzijnsgerichte benadering in het jeugdrecht. De resultaten bieden de eerste aanwijzingen dat het bevorderen van het welzijn ook het recidive risico van jeugdige delinquenten kan verlagen. Bovendien suggereren de bevindingen dat het werken aan ‘nietcriminogene’ factoren, zoals psychische problemen en de tevredenheid met primaire behoeften, de rehabilitatie van jeugdige delinquenten zou kunnen verbeteren.

 

Risk assessment with the START:AV in Dutch secure youth care: from implementation to field evaluation

Tamara de Beuf 2022

 

Close(d) care: group climate in a secure forensic setting for individuals with mild intellectual disabilities

Elien Neimeijer – 2021

De resultaten tonen dat het groepsklimaat moet worden afgestemd op de specifieke kenmerken, behoeften, leerstijl van personen met een licht verstandelijke beperking, psychische stoornissen en risicovol gedrag, terwijl tegelijkertijd risico’s en veiligheid moeten worden bewaakt. Het werken met cliënten met een hoge contextafhankelijkheid in een complexe en kwetsbare context onderstreept de complexe taakopdracht van sociotherapeuten in de forensische zorg voor cliënten met een LVB.

 

The added value of e-health in treatment of offenders: improving the development, implementation and evaluation of technology in forensic mental healthcare

Hanneke Kip 2021

De resultaten tonen aan dat, hoewel er nog veel onontgonnen terrein is, eHealth-interventies veel potentieel hebben om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Met name experiëntiële eHealth-interventies zoals VR of wearables kunnen door hun focus op ervaringen in realistische contexten iets nieuws toevoegen aan de zorg. Ten tweede kan geconcludeerd worden dat adaptiviteit van de technologie, mensen en context van belang is om ervoor te zorgen dat eHealth van toegevoegde waarde is: flexibiliteit op meerdere niveaus is essentieel. Ten derde is het belang van adaptieve ontwikkel-, implementatie- en evaluatieprocessen uit dit proefschrift naar voren gekomen, waarbij de onderzoeksmethoden en processen zo goed mogelijk aan moeten sluiten bij de eigenschappen van de participanten, de praktische voorwaarden vanuit de context, en de onderzoeksvragen. Een noodzakelijke voorwaarde voor eHealth die van toegevoegde waarde is, is dus een goede fit tussen de technologie, mensen en de context.

 

Understanding aggression and treating forensic psychiatric inpatients with virtual reality

Stéphanie Klein Tuente 2020

Dit proefschrift laat zien dat de beoordeling, inkadering, monitoring en behandeling van agressief gedrag bij TBS-patiënten een uitdaging is, zelfs met een innovatieve VR-behandeling. Helaas nam het aantal agressieve incidenten niet af na een VR behandeling. De onderzochte interventie was echter een belangrijke eerste stap in de ontwikkeling van VR-behandelingen in de forensische psychiatrie.

 

Aggressive behaviour, burnout and physiology: predictors of aggression in patients and burnout symptoms in nursing staff

Peter de Looff – 2019

De resultaten tonen dat slimme horloges die gebruik maken van biosensoren die bijvoorbeeld beweging, huidgeleiding en hartslag maten, kunnen voorspellen waarbij bij een client of begeleider de spanning te hoog oploopt.