Over het Kwaliteitskader Forensische Zorg

Het Kwaliteitskader Forensische Zorg is een paraplu waaronder alle ontwikkelingen van de afgelopen jaren op het gebied van kwaliteitsverbetering een plekje hebben gekregen. Het brengt houvast en eenduidigheid binnen het forensische werkveld voor zorgaanbieders, zorgprofessionals, patiënten en
hun naasten en DJI. Zo weten patiënten welke verwachtingen ze mogen hebben en instellingen en zorgprofessionals wat herstelgerichte en persoonsgebonden zorg is. Alle partijen in de forensische sector werken mee aan de ontwikkeling, praktische uitwerking en implementatie van dit kader.

Het Kwaliteitskader bestaat uit 5 pijlers:

1. Veiligheid en persoonsgerichte zorg

In de Forensische Zorg staat de balans tussen veiligheid en persoonsgerichte zorg centraal. De behandeling is gericht op het verminderen van het recidiverisico om zo de veiligheid voor de maatschappij te vergroten. Dit wordt gedaan door persoonsgerichte herstelzorg. Deze pijler beschrijft kwaliteitsaspecten die je helpen invulling te geven aan deze balans, hoe de persoonsgerichte zorg vorm krijgt binnen de strafrechtelijke kaders en wat cliënten nodig hebben en
kunnen verwachten.

2. Forensisch Vakmanschap
Deze pijler zorgt ervoor dat professionals weten wat er van ze verwacht wordt als het gaat om methodisch werken, competenties en leerdoelen. Daarnaast maakt het inzichtelijk hoe jouw organisatie het Forensisch Vakmanschap moet stimuleren en op het gewenste niveau krijgt en houdt.

3. Organisatie van zorg
Wat moeten organisaties zelf of samen organiseren om kwalitatief goede en veilige Forensische Zorg mogelijk te maken, zowel voor patiënten als voor professionals als voor de maatschappij? Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het hebben van een werkend kwaliteitsmanagementsysteem en het op orde hebben van de volledige bedrijfsvoering.

4. Samenwerken
De pijler samenwerken heeft betrekking op de samenwerking tussen en met (zorg)organisaties in de keten in het kader van de Forensische Zorg.

5. Informeren over resultaten
Transparante informatieverstrekking zorgt ervoor dat cliënten, naasten, professionals, DJI en maatschappij goed geïnformeerd worden over de activiteiten en de resultaten binnen de Forensische Zorg. Proactief handelen vanuit de sector helpt bij een (meer) realistisch beeld van de gespecialiseerde zorg die wordt geleverd. Deze pijler beschrijft hoe en op welke manier jouw organisatie informatie verstrekt.

Meer informatie vind je op de website van het Kwaliteitskader FZ.