Samenwerken in TBS Nederland

Samenwerking tussen de 11 tbs-klinieken is essentieel. Want alleen samen kunnen we de kwaliteit van onze behandeling verder verbeteren en bijdragen aan een veiligere samenwerking. We wisselen kennis en ervaring uit, leren van elkaar én ondersteunen elkaar waar nodig. Ook in innovaties en nieuwe initiatieven trekken we veelal gezamenlijk op, denk aan de inzet van nieuwe technologieën.

We voeren frequent overleg met elkaar, binnen een algemeen en een inhoudelijk overleg. Aan het algemeen overleg nemen alle directeuren/bestuurders van de tbs-klinieken deel. Dit overleg vindt maandelijks plaats . Aan het inhoudelijk overleg nemen alle behandeldirecteuren van de tbs-klinieken deel. Dit overleg is vindt elke twee maanden plaats.

TBS Nederland werkt daarnaast nauw samen met:

Ministerie van Justitie en Veiligheid en de Directie van de Forensische Zorg Dienst Justitiële Inrichtingen

Het ministerie van Justitie en Veiligheid, meer in het bijzonder de minister voor rechtsbescherming, is eindverantwoordelijk voor de behandeling van tbs-patiënten. Het opstellen van het tbs-beleid en de financiering van de forensische psychiatrie is in handen van de Divisie Forensische Zorg/Justitiële
Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

De Nederlandse ggz

De Nederlandse ggz vertegenwoordigt ruim 100 instellingen binnen de geestelijke gezondheidszorg. De Nederlandse GGZ streeft ernaar om landelijk goede afspraken te maken met de overheid, politici,verzekeraars, patiëntenorganisaties en andere partners.

Forensisch Netwerk

Het Forensisch Netwerk is een samenwerkingsverband tussen de branches Valente, VGN en de Nederlandse ggz aangevuld met TBS Nederland, het OFZ beraad en de Verslavingskunde Nederland. Het Forensisch Netwerk vertegenwoordigt de forensische zorgaanbieders in het overleg met het Ministerie. En bepaalt koers en standpunten, draagt bij aan een eenduidige en gezamenlijke belangenbehartiging van de drie branches en wil inhoudelijke ontwikkelingen stimuleren en uitvoeren.