Het uitwisselen van kennis en ervaring moet leiden tot een continue verbetering van behandelmethoden en risicotaxatie-instrumenten.

Samenwerking met andere instellingen is essentieel. Alleen samen kunnen we de kwaliteit van onze behandeling en daarmee de veiligheid van de samenleving verder verbeteren. Het gaat dan niet alleen om samenwerking tussen de fpc’s/fpk’s, maar ook om samenwerking met ggz-instellingen, verslavingszorg, reclassering, onderwijsinstellingen (universiteiten en hogescholen) en instellingen binnen de rechtsketen (Openbaar Ministerie, advocatuur).

Door samen te werken kunnen we kennis en ervaring uitwisselen op het gebied van forensische psychiatrie, verslavingszorg, autismespectrumstoornissen, risicotaxatie, begeleid of beschermd wonen, et cetera. Het uitwisselen van kennis en ervaring moet leiden tot een continue verbetering van behandelmethoden en risicotaxatie-instrumenten. Daarnaast moet (regionale) samenwerking de doorstroom van patiënten naar andere (ggz-)instellingen bevorderen.

Samenwerking op landelijk niveau

Naast het onderlinge overleg tussen de behandeldirecteuren en het overleg tussen de directeuren algemene zaken van de fpc’s/fpk’s, werkt de tbs-sector samen met:

  • Nederlandse GGZ; Nederandse GGZ vertegenwoordigt de fpc’s/fpk’s in het overleg met de Divisie Forensische Zorg/Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. In dit overleg worden de inkoopvoorwaarden voor plaatsing van tbs-patiënten binnen de forensische psychiatrie besproken. Ook de prestatie-indicatoren voor de forensische psychiatrie bespreekt Nederlandse GGZ met ForZo.
  • het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) (onderzoek);
  • afdelingen Psychiatrie van de UMC’s (ontwikkeling van zorgprogramma’s);
  • geestelijke gezondheidszorginstellingen (ontwikkeling van zorgprogramma’s en bevorderen van de doorstroom van patiënten naar de ggz);
  • de Verslavingszorg (ontwikkeling van verslavingstherapieën en samenwerking in de uitstroomfase van de behandeling van de patiënt);
  • Reclassering Nederland (samenwerking in de uitstroomfase van de behandeling van de patiënt);
  • Gemeenten (samenwerking in de uitstroomfase van de behandeling van de patiënt en deelname aan het Veiligheidshuis).